הצבת צינור להולכת גז

מיפוי תשתיות עבור הנחת תשתיות גז טבע

די-טק תשתיות, פועלת שנים עבור מתכנני נתג"ז וזכייני חלוקה בישראל, למיפוי כלל התשתיות הקיימות לאורך צירים בהם מתכננים נתג"ז וזכייני החלוקה להקים מערכות הולכה הכוללים הנחת צנרת ובניית תחנות. די-טק תשתיות מספקת למתכננים חומר רב הן כמידע מוקדם מבעלי התשתיות והן כנתונים העולים מסקרי השטח לאיתור, חישוף ומדידת תשתיות קיימות. עד כה פעלה די-טק בפרויקטים שונים בתוואי כולל של מעל -100 ק"מ לאורך ולרוחב ישראל.